Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

holymoly
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
holymoly
9163 e13f 500
N/Y Line 6 
at 23 Street Station to Downtown
Reposted fromEmisja Emisja viatwice twice

November 06 2019

holymoly
Reposted frombluuu bluuu
holymoly
Reposted frombluuu bluuu
holymoly
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
holymoly
4257 98fb
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony
holymoly
3717 fba9
Reposted fromBabson Babson viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 01 2019

holymoly
8781 1dd0 500
Reposted fromrisky risky viabesomeoneelse besomeoneelse
2962 438e 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viahereyes hereyes
holymoly

October 30 2019

holymoly
holymoly
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatouchthesky touchthesky
holymoly
6963 3a8a 500
Reposted fromzciach zciach viabesomeoneelse besomeoneelse
holymoly
4894 3c19 500
Reposted fromnenya nenya viabesomeoneelse besomeoneelse
holymoly
1679 1061 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma

October 28 2019

holymoly
8955 f262 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaurban-cities urban-cities
holymoly
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
holymoly
3957 9dfd 500
Reposted fromtoganja toganja viaThe1995 The1995
holymoly
9201 3e33 500
Winona Ryder, Angelina Jolie. 1999
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viakobiety kobiety

October 26 2019

holymoly
8587 8792 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl